برای پرداخت مبلغ سفارش از کدام کارت های بانکی میتوان استفاده کرد؟

از تمامی کارت های متصل به سیستم شتاب می توانید مبلغ سفارش خود را پرداخت نمایید.